HVORDAN ER SEKULÆRE PROGRAMMER BASERT PÅ L. RON HUBBARDS TEKNOLOGI KOORDINERT?

De er koordinert av Association for Better Living and Education (ABLE), en internasjonal nonprofitt allmennyttig organisasjon som har som formål å forbedre samfunnet.

Dannet i 1988, har ABLE tillatelse til å godkjenne kvalifiserte samfunnnsforbedrende grupper til å bruke L. Ron Hubbards teknologi i rent verdslige, velgjørende og utdanningsmessige aktiviteter. ABLE er også pålagt det viktige ansvaret å sikre at teknikken gjøres kjent, at den er tilgjengelig for enhver som har behov for den, og at de organisasjoner som har fullmakt til å bruke varemerket til den sosiale livs-forbedringsteknikken, gjør det på korrekt måte.

ABLE International utfører sine programmer direkte og gjennom et nettverk av kontinentale og nasjonale kontorer plassert overalt i verden. ABLE og de tilhørende kontorene overvåker nøye aktivitetene til de fire internasjonale sosiale forbedrings-organisasjonene som bruker Hubbards teknologier—-Narconon et stoff- rehabiliteringsprogram Criminon, et program for rehabilitering av kriminelle, Applied Scholastics, et opplæringsprogram; og et program for forbedring av toleranse og moral basert på Veien til lykke; en moralkodeks basert på sunn fornuft.

ABLE hjelper ikke bare de som direkte mottar eller bruker denne teknologien til å oppnå tidligere uventede resultater, men det gjør også disse resultatene kjent for alle sektorer for samfunnet som ønsker å utrydde narkotikamisbruk, analfabetisme, umoral og kriminalitet.