EN GOD OG DYKTIG LEDERS CREDO

Lederskap er en sjeldenhet, en gave bare få usedvanlige personer besitter. Som en del av hans Ledelsesteknologi utviklet L. Ron Hubbard en stor mengde retningslinjer som gjør kirkens sjefer og ledere ikke bare i stand til å anvende sine beføyelser på en intelligent måte, men også til å utøve et fornuftig lederskap som vil gjøre det mulig for gruppene deres å blomstre og ha fremgang. Ved å følge den kodeksen vil man øke sin suksess som leder i Scientologykirkene, men også av enhver annen gruppe, om det er en virksomhet eller en forening av nasjoner. Denne kodeksen ble skrevet av L. Ron Hubbard i 1951.

For å være effektiv og vellykket må en leder:

1. Så fullstendig som mulig forstå målene og formålene til gruppen han leder. Han må være i stand til å se og villig akseptere den ideelle oppnåelsen av målet slik en målskaper forestilte seg det. Han må være i stand til å tolerere og forbedre de praktiske prestasjonene og fremskrittene som hans gruppe og dens medlemmer kan være i stand til. Han må hele tiden strebe etter å gjøre den alltid eksisterende kløften mellom det ideelle og det praktiske smalere.

2. Han må innse at en primær oppgave er å gi sine underordnede, og selve gruppen, sin egen fulle og ærlige tolkning av idealene og etikken og deres mål og formål. Han må lede sine underordnede, selve gruppen og individene i gruppen mot disse målene på en kreativ og overbevisende måte.

3. Han må favne hele organisasjonen og utelukkende handle for hele organisasjonen, og aldri skape eller favorisere klikker. Hans vurdering av individer i gruppen bør utelukkende skje i lys av deres verdi for hele gruppen.

4. Han må aldri vakle når det gjelder å ofre individer for gruppens beste, både når det gjelder planlegging og utføring, samt i sin justis.

5. Han må beskytte alle etablerte kommunikasjonslinjer, og supplere dem hvor det er nødvendig.

6. Han må beskytte all affinitet som han har ansvaret for, og selv ha affinitet for selve gruppen.

7. Han må alltid oppnå den høyeste kreative realitet.

8. Hans planlegging må, i lys av mål og formål, føre til en gjennomføring av hele gruppens aktivitet. Han må aldri la organisasjoner vokse vilt utover, men ved å lære av prøveprosjekter holde organisasjonsplanleggingen fersk og fleksibel.

9. Han må gjenkjenne gruppens fornuftsgrunnlag i seg selv, og motta og evaluere dataene han danner sine løsninger ut fra, med den største oppmerksomhet på sannhetsgehalten i disse dataene.

10. Han må etablere seg selv ut fra at han skal tjene gruppen.

11. Han må tillate seg å bli tjent vel med hensyn til sine egne personlige behov, økonomisere med sine egne anstrengelser og nyte visse bekvemmeligheter, slik at han kan holde sitt fornuftsgrunnlag på et høyt nivå.

12. Han bør kreve av sine underordnede at de fullt og helt overfører hans virkelige følelser og grunnene til hans avgjørelser til sine egne ansvarsområder, så klart som de kan formidles, og bare utgreies og tolkes så lenge det er for at personene som blir ledet av disse underordnede, skal oppnå en større forståelse.

13. Han må aldri tillate seg å fordreie eller skjule noen del av idealet og etikken gruppen opererer ut fra, og han må heller ikke tillate at idealet og etikken blir gammel, foreldet og ubrukelig. Han må aldri tillate sin planlegging å bli fordreid eller sensurert av underordnede. Han må aldri tillate at idealet og etikken forfaller hos gruppens enkeltmedlemmer, og alltid bruke fornuft for å avbryte et slikt forfall.

14. Han må ha tro på målene, tro på seg selv og tro på gruppen.

15. Han må lede ved alltid å fremvise delmål som er kreative og konstruktive. Han må ikke tvinge med trusler og frykt.

16. Han må innse at hvert eneste individ i gruppen til en viss grad er involvert i å lede andre mennesker, livet og det fysiske universet, og at frihet til å lede innenfor rammene av denne kodeksen bør tillates enhver slik underleder.

Ved å handle på denne måten kan en leder vinne et imperium for gruppen sin, uansett hva dette imperiet måtte være.