GLOBAL OPPLÆRING
FREMMER UNIVERSELLE MENNESKERETTIGHETER

I en verden der folk konstant bombarderes med foruroligende mediarapporter om krenkelse av menneskerettigheter – fra angrep med giftgass til handel med mennesker, fattigdom og menneskeskapt hungersnød, er det få som forstår rettighetene sine og enda færre vet hvordan de skal håndheve dem.

I overensstemmelse med en langvarig tradisjon hvor det kjempes for frihet for alle, søker Scientologykirker og deres medlemmer å avhjelpe dette ved å støtte et av de mest vidtrekkende initiativene med undervisning i menneskerettigheter og initiativ med offentlig informasjon, nemlig United for Human Rights og dets program for de unge – Youth for Human Rights (YHR, Unge for menneskerettigheter).

Det er to målsettinger med disse allmennyttige ikke-religiøse organisasjonene: Å lære unge folk de umistelige rettighetene sine, og på den måten gi markant økt bevissthet hos én enkelt generasjon; og å anmode regjeringer om å implementere og håndheve bestemmelsene i De forente nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter av 1948, verdens ledende menneskerettighetsdokument, og påby undervisning om menneskerettigheter i skoler.

United for Human Rights og Unge for Menneskerettigheter (YHR) støtter en myriade av aktiviteter og skaffer undervisningsmaterialer på 17 språk som fremmer dette initiativet på alle samfunnslag. Disse programmene blir tatt imot vidt og bredt og benyttet av skoler, kirker, grupper i lokalsamfunnet, menneskerettighets­organisasjoner, politistyrker, væpnede styrker og offentlige organisasjoner verden over.

BRINGER MENNES­KERETTIGHETER TIL

MEXICO

Den beskyttelsen av menneskerettighetene som ligger i Verdenserklæringen om menneskerettigheter er nå stadfestet i den meksikanske grunnloven, ratifisert av delstatene og underskrevet av presidenten.

Kampen for menneskerettighetsreformer i Mexico er en dødsens alvorlig sak. Karteller som handler med narkotika og tar for seg hele registeret av menneskerettighetskrenkelser – tvangsarbeid, kidnapping, tortur og mord.

Youth for Human Rights Mexico ble grunnlagt i 2004 av meksikanske scientologer og andre som hadde bestemte seg for en radikal forandring i sitt lands uverdige historie angående menneskerettigheter. Youth for Human Rights (YHR) presenterte sin omfattende kampanje: «Hva er Menneskerettigheter?» på hver eneste tilgjengelig grasrotkanal – rockekonserter, maratoner, samle underskrifter og hundrevis av foredrag holdt på skoler på hvert eneste nivå. De viste også offentlige infofilmer på delstats-TV til millioner og delte ut menneskerettighetshefter vidt og bredt sammen med meksikanske berømtheter, som oppmuntret publikum til å lære seg menneskerettighetene sine.

I tillegg til sin egen iverksetting av programmet tilbød YHR assistanse og materialer til De Forente Nasjoner, delstatlige og føderale instanser, utdanningsinstitusjoner og menneske­rettighetsgrupper.

Landets nasjonale kommisjon for menneskerettigheter benyttet seg av materialene til YHR ved flere enn 300 seminarer der det deltok 15 000 tenåringer. Youth for Human Rights- materialer har vært et nøkkelelement i opplysningsprogrammet om borger­rettigheter, som ble sponset av miljøverndepartementet.

I den meksikanske delstaten Chiapas lærte Youth for Human Rights, på vegne av kontoret for familie­utvikling, opp 1000 elever og lærere. Medlemmer av den lovgivende forsamlingen fikk deretter hele teksten fra Verdenserklæringen om menneskerettighetene lagt inn i Chiapas grunnlov, noe som gjør undervisning i menneskerettigheter obligatorisk.

Youth for Human Rights og andre fremla snart saken for den meksikanske nasjonalkongressen. I et klima med økt oppmerksomhet er beskyttelsen av rettighetene formulert i Verdenserklæringen om menneskerettighetene nå stadfestet i landets grunnlov. Begivenheten signaliserte en renessanse for meksikanske borgeres menneske­rettigheter, og gav langt om lenge en erkjennelse av at beskyttelse av de grunnleggende rettighetene til landets borgere er en grunnforutsetning for å bevare en sterk, moderne og fri nasjon.

350000
meksikanske
borgere
UTDANNET I
MENNESKE-­
RETTIGHETER

«Det er meg en ære å påskjønne Youth for Human Rights Ecuador for deres verdifulle bidrag til utdannelsen i og utbredelsen av menneskerettigheter i Ecuador, med å fremme en nasjonal kultur med respekt for menneskerettigheter.» – Koordinerende minister for Kulturarv, Ecuador.

«Jeg vil gjerne gratulere dere for å ha produsert filmen UNITED, som har den fordelen ikke bare å være rettet mot til unge, men også å være fremstilt av unge som har forstått viktigheten av å kjempe sammen mot rasisme, diskriminering og intoleranse. Vi lykkeønsker også alle deltakerne i Youth for Human Rights International.» – Ministerråd, De Forente Nasjoners permanente misjon i Guatemala

«Dette er for å berømme dere for deres avgjørende tiltak med hensyn til undervisning om menneskerettighetene, spesielt for å gjøre Verdenserklæringen om menneskerettigheter bedre kjent. Jeg kan ikke komme på noe viktigere tiltak for fred og for å understøtte den respekten vi hver især må ha for hverandre, enn å gjøre disse rettighetene kjent og tatt i bruk. De unge som er del av organisasjonen deres, fortjener all mulig hjelp og oppmuntring under arbeidet i sine hjemland. Til dem og til dem som hjelper med å organisere dem: Må de fortsette og øke innsatsen sin, og må denne innsatsen bære den søteste frukten som er mulig: fred mellom individer, mellom grupper og mellom nasjoner.» – Kontoret for evaluering av De Forente Nasjoners utviklingsprogram

150

DE FORENTE NASJONER

DRIVER FREM EN KAMPANJE FOR MENNESKERETTIGHETER

Ingen steder på jorden er kampen for menneske­rettigheter en avgjort sak. Selv der rettsstatsprinsippet dominerer, fortsetter det å være en strid mellom borgerne og dem som ville nekte dem eller ikke bryr seg om deres umistelige rettigheter. Men siden det er stor styrke i antall og samhold skaffer Unge for menneskerettigheter sin utdanningskampanje materialer og programmer til organisasjoner i godt og vel 150 land, og som arbeider mot full implementering av Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Disse landene omfatter Sør-Afrika, Colombia, Japan og Storbritannia, Hellas, Italia, Mexico og Taiwan – som tross sine forskjelligartetheter står sammen om en felles realitet, nemlig at menneskerettighetene er det avgjørende imperativet til å bevare et fritt samfunn med.

«Jeg er stolt over å få gi min oppmuntring og støtte til medlemmene av Youth for Human Rights International Leaders of Tomorrow Club. Med å lære de unge rundt om i verden viktigheten av menneskerettigheter, skaper dere og deres kolleger verdifulle talsmenn for å fremme toleranse og fred ... jeg berømmer klubben deres, så vel som de unge av Scientologykirken for å arbeide for å øke respekt og verdighet hos alle mennesker, for å fremme toleranse og fred i verden.» – Kontoret for religionsfrihet internasjonalt, De forente staters utenriksdepartement