ER AUDITØRER STYRT AV EN ATFERDSKODEKS?

Auditører håndhever og praktiserer et regelsett for oppførsel ovenfor sin preclear kjent som Auditørens kodeks. Auditørens kodeks består av presist fulgte regler, som sikrer at den person som auditeres, får størst mulige fremskritt. Auditørens kodeks ble utformet over mange år gjennom observasjon, og det er en etikk-kodeks som kontrollerer en auditørs oppførsel.


Auditeringen er suksessfull kun når auditøren oppfører seg i overensstemmelse med denne kodeksen. For eksempel er et av målene med auditering at den enkelte gjenvinner sin egen sikkerhet med hensyn til sine egne synspunkter. Følgelig nedlegger kodeksen et direkte forbud mot å fortelle personene de auditører hva de bør tenke om seg selv, eller å ytre sin egen mening om det som blir auditert.

Auditering skal foretas innenfor rammene av full tillit. Derfor krever Auditørens kodeks at auditører behandler medlemmers kommunikasjoner med full fortrolighet, akkurat som prester gjør i andre religioner.

De egenskapene som fremmes av Auditørens kodeks er essensielt de som anses for å være de beste i mennesker. En auditør utviser vennlighet, affinitet, tålmodighet og andre dyder overfor sin preclear for å hjelpe han eller henne med å konfrontere områder med opprørthet eller vanskeligheter.